Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nautic Nederland
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. Nautic Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ‘kmarkus’, gevestigd aan Johan Willem Frisolaan 50, 1412AJ te Naarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53566009.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Nautic Nederland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Nautic Nederland en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Nautic Nederland zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verhuur en/of verkoop van Producten, al dan niet inclusief de installatie en/of montage daarvan.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Nautic Nederland en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Nautic Nederland en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die middels de webwinkel van Nautic Nederland wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Nautic Nederland geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van Nautic Nederland op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Nautic Nederland aan de Wederpartij te verkopen of te verhuren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, sloepen, tenders, trailers, bootliften, waterscooterdocks, drijvers en bootonderdelen/accessoires.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nautic Nederland en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van Nautic Nederland, worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 1. Elk aanbod van Nautic Nederland is geheel vrijblijvend. Een aanbod van Nautic Nederland kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Nautic Nederland worden herroepen.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Nautic Nederland dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Nautic Nederland dat is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Nautic Nederland, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nautic Nederland anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 2, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van:
 • de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken. 
 1. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Nautic Nederland aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Nautic Nederland. Zo spoedig mogelijk nadat Nautic Nederland in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Nautic Nederland de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nautic Nederland retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Nautic Nederland is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
 5. Tenzij Nautic Nederland de Consument heeft aangeboden de Producten zelf af te halen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand, zal de Consument de betreffende Producten retourzenden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. In geval van retourzenden door de Consument, komen de kosten van retourzenden voor zijn rekening.
 6. Nautic Nederland zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Nautic Nederland zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Nautic Nederland niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Nautic Nederland aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 5. | VERHUUR VAN PRODUCTEN
  1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verhuur van Producten, zoals drijvers.
  2. De Wederpartij is verplicht, op eerste verzoek van Nautic Nederland, zich te legitimeren door middel van een kopie van zijn geldige legitimatiebewijs. 
  3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
  4. Tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid is geëindigd, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de looptijd van zeven dagen.
  5. De Overeenkomst eindigt door teruglevering van de Producten aan Nautic Nederland, doch pas op het moment dat de bepaalde looptijd is verstreken.
  6. De Wederpartij is in het kader van de Overeenkomst wekelijks een betaling aan Nautic Nederland verschuldigd. Dit bedrag is exclusief de kosten van eventuele aflevering en installatie/montage van de Producten door of namens Nautic Nederland bij aanvang van de Overeenkomst, alsook exclusief de kosten van eventueel afhalen en eventuele deïnstallatie/demontage daarvan door of namens Nautic Nederland bij het eindigen van de Overeenkomst.
  7. Indien de Producten niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij kan worden geleverd of niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek weer door de Wederpartij wordt teruggeleverd of beschikbaar gesteld, komen de daaruit voortvloeiende kosten en schade aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
  8. Indien de Producten niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij kan worden geleverd, is de Wederpartij niettemin de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst verschuldigd, terwijl de Producten voor de Wederpartij ter beschikking van Nautic Nederland worden gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na sommatie daartoe, de Producten in ontvangst neemt, is Nautic Nederland gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst onverkort verschuldigd blijft. 
  9. De Wederpartij verklaart de Producten in de staat te hebben ontvangen als waarin deze aan haar zijn geleverd.
  10. Behoudens normale slijtage dient de Wederpartij de Producten gedurende de periode dat deze haar ter beschikking staan, in dezelfde staat te houden als waarin deze aan haar zijn geleverd. De Wederpartij is verplicht om de Producten, almede alle eventueel daarbij behorende bescheiden, behoudens normale slijtage, in oorspronkelijke staat en tijdig weer aan Nautic Nederland terug te leveren. De Wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de tweemaal de naar evenredigheid vastgestelde dagprijs van de Producten voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Wederpartij in gebreke blijft met het terugleveren van de Producten, onverminderd het recht van Nautic Nederland om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade. Indien de Producten, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Nautic Nederland worden teruggeleverd dan waarin zij bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking van de Wederpartij zijn gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Nautic Nederland gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Nautic Nederland om vergoeding van eventuele overige schade te vorderen. Indien bij teruglevering van de Producten deze niet direct door Nautic Nederland gecontroleerd worden op schade, zal Nautic Nederland dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van de Producten waarvoor de Wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de Wederpartij.
  11. De Wederpartij dient de Producten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Producten. De wijze van gebruik van de Producten zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
  12. De Wederpartij zal als een goed huurder voor de Producten zorgdragen. De Wederpartij is te allen tijde verplicht Nautic Nederland dan wel een door haar gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar de Producten zich bevinden teneinde de toestand van de Producten te laten inspecteren.
  13. Indien door Nautic Nederland aan de Wederpartij omtrent het gebruik van de Producten aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
  14. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Producten onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens Overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.
  15. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Producten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot Nautic Nederland in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over de Producten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
  16. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebrek in of aan het Product voordoet, dient de Wederpartij dit direct te melden aan Nautic Nederland. Het is de Wederpartij niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Producten.
  17. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de Wederpartij in geval van diefstal of verlies van, of schade aan de Producten verplicht hiervan terstond melding te doen aan Nautic Nederland. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Nautic Nederland doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Nautic Nederland die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
  18. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de Producten, is de Wederpartij verplicht de vervangingswaarde van de Producten te vergoeden, onverminderd het recht van Nautic Nederland om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.
ARTIKEL 6. | VERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
 2. De levering van de Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de Producten door Nautic Nederland, komen de gebruikelijke daarvoor door Nautic Nederland gehanteerde bezorgkosten voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Nautic Nederland behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 6. Indien Nautic Nederland als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
Nautic Nederland spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Nautic Nederland treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Nautic Nederland Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Nautic Nederland haar verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
ARTIKEL 8. | KLACHTEN
 1. De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Nautic Nederland, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Nautic Nederland mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Nautic Nederland Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Nautic Nederland ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Nautic Nederland ter zake.
 2. Ten aanzien van de levering door Nautic Nederland van Producten aan de Wederpartij, dient de Wederpartij op het moment van leveren daarvan, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Nautic Nederland. Indien de Producten evenwel door de Wederpartij worden afgehaald op locatie van Nautic Nederland, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Nautic Nederland te zijn ingediend.
 4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Nautic Nederland is geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Nautic Nederland uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Nautic Nederland bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP
 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
 2. Nautic Nederland verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde Producten indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat:
 • op occasions en andere tweedehands Producten geen garantie van toepassing is; en,
 • een door Nautic Nederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Nautic Nederland kunnen doen gelden (nonconformiteit).
 1. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel anderszins niet aan Nautic Nederland dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Nautic Nederland en het uitvoeren van reparaties aan het geleverde die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Nautic Nederland zijn uitgevoerd.
 2. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Nautic Nederland worden geretourneerd.